Správa SVJ - BYTES Tábor s.r.o.

Od 1.1.2018 prodloužení pracovní doby pro veřejnost

Středa 7.00 - 17.00hod.

Legislativa, poradenství, konzultace

Konzultace možné po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

Pavla Hořejší- horejsi@bytes.cz, tel. 381 200 773, mobil. 778 410 835

Účetní SVJ

Jiřina Křížová - krizova@bytes.cz, tel. 381 200 767

Pavla Hořejší- horejsi@bytes.cz, tel. 381 200 773, mobil. 778 410 835

Evidence vlastníků, zprostředkování revizí, změny předpisů, provozní záležitosti

Irena Procházková - prochazkova@bytes.cz, tel. 381 200 777


Služby pro společenství vlastníků a vlastníky nemovitostí

Správa ekonomická:

 • Vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek a daňového přiznání, účetní konzultace
 • Zpracování měsíčních předpisů, zpracování zálohových plateb na služby a příspěvků na správu domu a pozemku
 • Roční vyúčtování záloh na služby, roční vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku
 • Vedení internetového bankovnictví
 • Evidence vlastníků, pravidelná aktualizace
 • Vedení dlužní agendy, zasílání upomínek dlužníkům, zasílání před žalobních upomínek
 • Sledování vyhlášení insolvencí na dlužníky – důležité pro včasné podání žaloby či přihlášení do insolvenčního řízení – nová služba
 • Vkládání listin a zápisů do veřejného rejstříku, kontrola a sledování platnosti a správnosti zápisů
 • Příprava podkladů pro jednání s FÚ v oblasti týkající se účetnictví
 • Vedení mzdové agendy, zpracování podkladů pro příslušné instituce, zajištění komunikace s příslušnými institucemi
 • Vypracování podkladů pro úvěry, dotace, případně různé statistické výkazy
 • Každoroční zpracování podkladů pro finanční rozpočet společenství
 • Jednou ročně zpracování zprávy o hospodaření společenství
 • Účast na shromáždění společenství vlastníků jedenkrát ročně v rámci schválení roční účetní závěrky
 • Legislativní poradenství i pro společenství i jednotlivé vlastníky
 • Zajištění stálé legislativní informovanosti o platných změnách v zákonech týkajících se společenství vlastníků
 • Finanční poradenství v případě úvěrů, pojistného a dalších
 • Případné další služby dle dohody

Cena 100,- Kč na bytovou jednotku měsíčně. Je nutno připočítat platnou základní sazbu DPH.

Správa ekonomická a technická:

1.Rozšířená ekonomická správa

 • Tato správa obsahuje veškeré náležitosti správy ekonomické a dále:
 • Zpracování případné žaloby na dlužníka – nová služba
 • Možnost zajištění shromáždění vlastníků kdykoli během roku, příprava veškerých podkladů pro shromáždění /prezenční listina, zaslání pozvánky, vypracování zápisu ze shromáždění, účast pracovníků firmy BYTES na shromáždění (oblast technická i správní),
 • Pomoc při hlasování PER ROLLAM.
 • Vypracování návrhů interních dokumentů, např. pravidla vyúčtování, domovní řád, směrnice

2.Technická správa

 • Pravidelné kontroly domu po technické stránce k zajištění provozuschopnosti domu a pozemku
 • Pravidelné kontroly nemovitosti za účelem dohledu nad stálým souladem s platnými předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí
 • Provádění administrativní a operativně-technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu;
 • Na základě požadavků statutárního orgánu zajištění běžné opravy a údržby společných částí domu
 • Nepřetržitá havarijní služba v oblasti elektro, voda a topení
 • Evidence platnosti provedených revizí, evidence platnosti cejchu vodoměrů
 • Na základě požadavku statutárního orgánu zajištění
 1. Odečtů vodoměrů a ostatních měřidel
 2. Zajištění výměny vodoměrů či poměrových měřidel  tepla /IRTN/
 3. Zajištění provedení revizí
 4. Zajištění oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu
 • Periodické hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, plány oprav včetně odborného odhadu nákladu;
 • Pomoc při vyřízení stavebního povolení
 • Pomoc při zpracování investičního záměru
 • Pasportizace
 • Spolupráce při zajišťování výběrových řízení
 • Posuzování záměrů vlastníků bytu a nebytových prostorů týkajících se bytu, nebytových prostorů i společných prostorů a částí domu s ohledem na zájmy příkazce
 • Informace o aktuálně poskytovaných dotacích, vypracování podkladů pro zajišťování dotací

Cena 141,67 Kč na bytovou jednotku měsíčně. Je nutno připočítat platnou základní sazbu DPH