Rekonstrukce bytových jader

Společnost Bytes provádí rekonstrukce jader i v obydlených bytech. Pro takovou to opravu je potřeba splnit určité úkony ze strany nájemníka:

 1.  nájemník podá písemnou žádost (cestou emailu bytes@bytes.cz nebo samostatné písemné žádosti). V příloze je připojen vzor žádosti, jehož dodržení není podmínkou. Může být použita volná forma.
 2. nájemník není dlužníkem (včetně splátkového kalendáře).
 3. jelikož je v době rekonstrukce byt neobyvatelný, nájemník bere na vědomí, že si po tuto dobu zajistí sám vlastní ubytování (podrobnosti viz. příloha: „Žádost o rekonstrukci bytového jádra“).
 4. v době rekonstrukce musí nájemník provést některé úkony týkající se přípravy bytu pro provedení celé akce (dojde k přerušení elektrické energie – vyklidit ledničku a podobně, viz. příloha: „Žádost o rekonstrukci bytového jádra“)
 5. nájemník bere na vědomí skutečnost, že během rekonstrukce dojde ke zvýšené prašnosti a není v silách najaté firmy provést kompletní úklid bytu.

V pořadníku na realizaci rekonstrukce je průběžně zařazeno cca 70 žádostí. Ročně je provedeno asi 30 rekonstrukcí (z důvodu kapacity externích firem, u kterých je rekonstrukce prováděna).

Žádost je zařazena do pořadníku, kde datum jejího podání není jediným kritériem termínu provedení rekonstrukce. Posuzuje se například délka nájemního bydlení, stav jádra, zdravotní stav nájemníků, nenarušování sousedského soužití, logistická náročnost a podobně.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na pracovníky oddělení bytového hospodářství.

Nejčastější dotazy

Základní povinností pronajímatele je přenechat nájemci byt ve stavu způsobilém k užívání
a zajistit mu tak nerušené bydlení. Zároveň však platí, že nájemce má byt, jeho zařízení
a vybavení  udržovat v čistotě a ve funkčním stavu. Vzájemná práva i povinnosti pronajímatele a nájemce upravuje také nájemní smlouva. V této smlouvě je mimo jiné uvedeno, že nájemce bytu si hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.  

Vymezení toho, co hradí pronajímatel a co nájemce stanovuje Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Za běžnou údržbu bytu, kterou provádí a také hradí nájemce, patří například oprava omítek, malování, tapetování, čištění podlah a podlahových krytin, čištění zanesených odpadů
až ke svislým rozvodům atd.

Za drobné opravy, které také hradí nájemce, se považují:

• opravy vrchních částí podlah, podlahových krytin, výměny prahů a lišt,

• opravy dveří a jejich součástí, opravy kování, klik a výměny zámků,

• opravy oken a jejich součástí, opravy kování, klik, rolet a žaluzií,

• opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, tj. zejména opravy a výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání, výměny zdrojů světla
v osvětlovacích tělesech atd.,

• výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt, 

• opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody s výjimkou hlavního uzávěru
pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku,

• opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení
ro rozdělování nákladů na vytápění

• opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody,

• opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňující individuální regulaci teploty,

• opravy vodovodních výtoků a zápachových uzávěrek,

• opravy odsavačů par a digestoří,

• opravy mísicích baterií, sprch a ohřívačů vody,

• opravy umyvadel, van, výlevek, dřezů a splachovačů,

• opravy kuchyňských linek, sporáků, pečicích trub a vařičů,

• opravy vestavěných a přistavěných skříní, 

• opravy kamen, kouřovodů, uzavíracích a regulačních armatur

• další drobné opravy bytu a jeho vybavení, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč.

Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy, které jsou výše uvedeny, částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další takové opravy v daném kalendářním roce se již nepovažují
za drobné opravy. Do ceny drobné opravy se nezahrnují náklady na případnou dopravu.
I materiály či zařízení použité při drobné opravě by měly odpovídat materiálům či zařízení, které byly instalovány v bytě před jeho předáním nájemci. Např. výměna zásuvky – původní instalovaná zásuvka stála 100 Kč, měla by se nahradit zásuvkou ve stejném provedení. Pokud se nájemce rozhodne instalovat zásuvku nadstandartní, např. za 800 Kč, nelze tuto částku akceptovat v její plné výše, ale pouze do výše částky standartu, tj. 100 Kč/ks.

V roce 2016 schválila Rada města Tábora zmírnění stávající vyhlášky pro občany města v nájemních bytech. Město Tábor, jako vlastník nájemních bytů, hradí následující opravy, které by měl dle nařízení vlády hradit nájemce.

• opravy a certifikace bytových měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělení nákladů na vytápění,

• opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody

• opravy hlásičů požáru a hlásičů kouře, opravy regulátorů prostorové teploty u systémů vytápění umožňující individuální regulaci teploty.

Nájemce bytu by si měl také dát pozor na svoji delší nepřítomnost v bytě. Přesahuje-li tato nepřítomnost dva měsíce, měl by toto předem oznámit pronajímateli a zanechat mu kontakt
na osobu, která, po dobu jeho nepřítomnosti, zajistí v případě nezbytné potřeby vstup do bytu. Pokud tuto povinnost nájemce nesplní, může dojít ke vzniku jeho odpovědnosti za škody, které v této souvislosti vzniknou. Nájemce se navíc takovým jednáním vystavuje i nebezpečí výpovědi z nájmu bytu.

Rádi bychom zde upozornili i na skutečnost, že v případě poškození bytu a jeho vybavení má pronajímatel právo na vstup do pronajatého bytu a to bez ohlášení takové návštěvy. Tato situace může nastat i v případě nepřítomnosti nájemce, například když ho sousedi upozorní, že z bytu vychází kouř. V jiných případech, kdy nehrozí škoda na majetku, má pronajímatel  právo vstoupit do bytu, oznámí-li nájemci termín kontroly předem.

Zajímají vás další práva a povinnosti nájemce a pronajímatele? Kromě zmiňovaného nařízení vlády najdete informace vztahující se k nájmu bytu také v občanském zákoníku nebo v zákonu o službách spojených s užíváním bytu. Máte další otázky, na které jste v článku nenašli odpověď? V tom případě nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám odpovíme!

 • sjednání termínu předání a převzetí městského bytu
 • vyhotovení nájemní smlouvy, evidenčního listu a dalších dokumentů týkajících se užívání bytu
 • nahlášení závady v bytě, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • nahlášení závady ve společných prostorách bytového domu, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • změna výše záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním bytu
 • změna počtu osob v bytě
 • úhrada nájemné a služeb
 • uzavření splátkového kalendáře
 • dotazy k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • jakékoliv dotazy týkající se městského bytu a bydlení
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • odsouhlasit s pracovníkem společnosti BYTES Tábor s.r.o. Protokol o předání bytu
 • převzít na příslušné provozovně evidenční list bytu
 • zvolit způsob úhrady nájemného a služeb - SIPO nebo jiný způsob úhrady
 • zajistit přihlášení odběru elektrické energie do bytu
 • zajistit zapojení plynoměru v bytě
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • připravit byt k předání - byt musí být vyklizený (včetně sklepa), musí být předán ve stavu úměrném k běžnému opotřebení při užívání bytu - nepoškozené vybavení bytu, zasádrované otvory po hmoždinkách, vybílení místností, odevzdání minimálně jednoho klíče od bytu, poštovní schránky, sklepa a společných prostor
 • zajistit fyzické předání bytu pracovníkovi společnosti BYTES Tábor s.r.o.
 • odsouhlasit s pracovníkem BYTES Tábor s.r.o. Protokol o převzetí bytu
 • v součinnosti s provozovnou zajistit přepis odběru elektrické energie a plynu
 • uvést kontaktní údaje pro zaslání vyúčtování služeb

Při nesplnění uvedených podmínek může zástupce společnosti BYTES Tábor s.r.o. byt nepřevzít a to do doby odstranění závad. Po odstranění závad je možné dohodnout náhradní termín předání.

Informace týkající se úhrady nájemného po splatnosti Vám poskytnou terénní pracovníci nebo oddělení vymáhání pohledávek v sídle společnosti BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, Tábor, denně, v době od 6.00 do 14.30 hod.

Kontaktní osoby pro vymáhání pohledávek a splátkové kalendáře:

Vladimír Kún, oddělení vymáhání pohledávek
telefon: 381 200 763, e-mail: kun@bytes.cz

Neuhrazené nájemné a náklady za služby za dobu tří měsíců jsou dle § 2291 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem. V uvedeném případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

 • prvním krokem je kontaktovat technika příslušné provozovny a sdělit mu svůj záměr. Tento krok lze provést ústně přímo na provozovně v době úředních hodin, anebo písemnou formou – postačí i elektronicky.
 • v písemné odpovědi obdržíte stanovisko, které bude obsahovat informaci, zda spol. Bytes jako správce objektu s navrhovanými změnami souhlasí a za jakých podmínek
 • v případě kladného stanoviska a akceptace podmínek od spol. Bytes je nutné podat žádost na správu majetku města (vyřizují p. František Střelka a p. Pavel Ročák – tel. 381 486 215, frantisek.strelka@mutabor.cz, pavel.rocak@mutabor.cz). Pouze na základě kladného stanoviska správy majetku města je možné zahájit provádění prací.
 • v případě, kdy zamýšlené práce vyžadují zpracování statického posudku, projektové dokumentace, vyjádření hygieny atp. je nezbytné zajistit si potřebnou dokumentaci a vyjádření ještě před zahájením vlastních prací.
 • před započetím vlastních prací je vhodné informovat ostatní nájemníky písemnou formou na nástěnku v jakém termínu a jaké práce budou prováděny společně s kontaktem pro případ komplikací
 • spol. Bytes si vyhrazuje právo být informována o termínu prací, technik společnosti může provádět případné průběžné kontroly – na základě rozsahu prací. Po dokončení prací se nájemník zavazuje přizvat technika Bytesu na kontrolu realizovaných prací, kde může být vyzván k předložení revizí a zkoušek dle charakteru práce.

Před rozhodnutím provést v bytě nějaký zásah je potřeba vzít v úvahu, že při navracení bytu zpět vlastníkovi prostřednictvím spol. BYTES Tábor bude požadováno, aby byl byt vracen ve stejném stavu, jako byl předán s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Proto je potřeba před většími zásahy do bytu vyžádat si souhlas vlastníka – uděluje Odbor správy majetku města a vyjádření technika spol. Bytes Tábor s.r.o. k navrhovaným změnám. Jaké práce podléhají odsouhlasení vlastníka?

 • záměna podlahových krytin za jiný druh – např. výměna PVC za plovoucí podlahu, keramickou dlažbu atp. Nevztahuje se, pokud na stávající PVC je položeno druhé PVC, koberec atp. Záměnou materiálu by neměla být změněna – snížena hodnota kročejového útlumu stávající krytiny.
 • zásahy do elektroinstalace, nebo rozvodů vody a odpadů – jedná se o zásah, který by měla provádět odborně způsobilá osoba, v obou případech by poslední fází úkonu měla být patřičná zkouška – revize elektro, tlaková zkouška rozvodu vody, nebo zkouška těsnosti odpadů
 • záměny interiérových dveří a zárubní - rušení nebo výměna. Dveře patří do vybavení bytu a při přebírání bytu od nájemníka je požadováno, aby byt byl vrácen v původním stavu a s původním vybavením
 • výměna oken – pro městské byty byl vytipován kvalitativně vhodný výrobek plastového okna, v zástavbě MPR, starého a nového města je nutné pro výměnu oken také vyjádření odboru památkové péče. V některých případech nově instalované okno nevyhovuje při dalších zamýšlených pracích na domě – zateplení atp.
 • změna dispozice – bourání, výstavba, nebo posun příček, snižování stropů. Netýká se lehkých příček, které nemají trvalý charakter a po ukončení nájmu budou v rámci stěhování demontovány, svou vahou nezatěžují konstrukce podlah a stropů
 • úprava teplovodní otopné soustavy – úprava počtu radiátorů, změna trasy teplovodního vedení - může provádět pouze středisko tepelného hospodářství
 • použití netradičních materiálů, keramických (nebo jiných) obkladů, nebo pastelových barev na stěny a strop – zde je nutné vzít v úvahu, zda volba netradičního materiálu povrchu, nebo sytá pastelová barva nebude překážkou při vracení bytu a zda navrácení do odpovídajícího stavu nebude příliš náročné, nebo nákladné.
 • změna/doplnění zdroje tepla v bytové jednotce – doplnění bytu o např. krbová kamna a s tím spojené nové využívání komínu, kde to doposud nebylo.

Dokument stažení

Postup v přídapě nutné žádosti o rekonstrukci elektroinstalace

K častým dotazům na odpovědnost za kontroly a revize elektrických a plynových zařízení, konkrétně zda dohlédnutí na jejich provedení a finanční náklady jsou v režii majitele bytu, tedy Města Tábor, nebo jsou naopak povinností nájemce. Obecně platí, že pokud nájemní smlouva nestanoví jinak, veškeré revize a kontroly spadají do kategorie běžné údržby. Tu provádí sám nájemce ve vlastní režii a na vlastní náklady. Je tak zodpovědný i za všechny kontroly a revize elektrických a plynových zařízení v nájemním bytě.    

Uvedenou problematikou se zabývá nařízení vlády č. 308/2015 Sb., které stanoví mimo jiné, že nájemce je povinen zajišťovat drobné opravy a běžnou údržbu bytu. V případě elektrických zařízení a rozvodů se jedná o § 4:

„Drobné opravy podle věcného vymezení"

Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, opravy zařízení pro příjem satelitního televizního vysílání, opravy audiovizuálních zařízení sloužících k otevírání vchodových dveří do domu, opravy řídicích jednotek a spínačů ventilace, klimatizace a centrálního vysavače, opravy elektronických systémů zabezpečení a automatických hlásičů pohybu.

Přes výše uvedené může nastat situace, kdy došlo k „velké“ poruše nebo k častým drobným poruchám vyžadujícím kompletní rekonstrukci elektroinstalace v obydlených bytech. V tomto případě se jedná o práce, které hradí majitel – Město Tábor, zastoupené společností BYTES Tábor s.r.o.

K tomuto je nutné ze strany nájemníka splnit některé nutné úkony:

 1. nájemník podá písemnou žádost (buď v listinné podobě na některou z provozoven společnosti BYTES Tábor nebo e – mailem na adresu bytes@bytes.cz , případně prostřednictvím datové schránky ID: xamtbew).
 2. jelikož může být v době rekonstrukce byt neobyvatelný, od nájemníka to vyžaduje opuštění bytu bez náhrady nájmu a nákladů spojených s náhradním ubytováním, a to minimálně na 30 kalendářních dní, dále vyklizení (nebo dílčí vyklizení) dotčených prostor.
 3. v době rekonstrukce musí nájemník provést některé úkony týkající se přípravy bytu pro provedení celé akce (během opravy dojde k přerušení dodávky energie pro celý byt, tedy v bytě nemohou zůstat funkční elektrické spotřebiče, jako jsou lednice, mrazáky, akvária, terária a podobně. Stejně tak bude během realizace omezený vstup do bytu, nemohu být  v bytě ponechány věci, a zvířata, která vyžadují denní péči).
 4. nájemník bere na vědomí skutečnost, že během rekonstrukce dojde ke zvýšené prašnosti a není v silách najaté firmy provést kompletní úklid bytu.

Upozornění: elektroinstalace je vyhrazené technické zařízení, jehož instalaci, opravy a revize smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací!

Přepnout na mobilní verzi webu