Správa SVJ - BYTES Tábor s.r.o.

Legislativa, poradenství, konzultace

Konzultace možné po telefonické dohodě i mimo pracovní dobu.

Pavla Hořejší

Telefon: 381 200 773,

Mobil: 778 410 835

E-mail: horejsi@bytes.cz

Účetní SVJ

Jiřina Křížová

Telefon: 381 200 767

E-mail: krizova@bytes.cz

Evidence vlastníků, zprostředkování revizí, změny předpisů, provozní záležitosti

Irena Procházková

Telefon: 381 200 777

E-mail: prochazkova@bytes.cz

Nová možnost poskytování služeb poradenství pro společenství vlastníků, bytová družstva a majitele bytových domů, které nejsou u naší společnosti ve správě:

---------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že právní legislativa činnosti SVJ, bytových družstev a vůbec pronajímání nemovitosti je velmi složitá a následky neplnění povinností mohou mít vážné důsledky, nabízíme poradenství a pomoc v následujících oblastech:

- Pomoc při tvorbě a zpracování stanov

- Poradenství a tvorba potřebných dokladů pro GDPR

- Poradenství při organizaci shromáždění vlastníků, případné zajištění – pozvánka, účast na shromáždění, vyhotovení zápisu)

(správné znění pozvánky a zápisu ze shromáždění může předejít soudním přím)

- Poradenství při hlasování mimo zasedání – tzv. Per rollam, příp. vypracování

- Poradenství v legislativní oblasti

- Na vyžádání můžeme provést kontrolu provedení a zpracování výše uvedeného

- Další konzultace po dohodě

Cena za konzultace je smluvní dle rozsahu.

 
 
 
 

Novinka v nabídce služeb pro společenství vlastníků

Stojíte před otázkou volby nového výboru SVJ, nikdo z členů SVJ nechce být předsedou nebo členem statutárního orgánu?

Nabízíme vám novou službu – profesionálního člena výboru nebo předsedu společenství. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ (dle Nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Co v rámci této služby nabízíme?

 • jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ
 • odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenstvíodpovídáme za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
 • činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
 • vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
 • samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
 • zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
 • svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění, zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání, zajišťujeme hlasování per rollam
 • zajišťujeme zpracování a schválení rozpočtu společenství a schválení plánu dlouhodobých investic
 • zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
 • vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství
 • zajišťujeme drobné opravy a údržbu
 • na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků zajišťujeme kompletní  provedení investic
 • stanovíme pevný termín přítomnosti v objektu – záleží na dohodě, minimálně jednou za dva měsíce

       a spoustu dalšího

Cena za uvedenou činnost je vždy smluvní a odvíjí se od počtu spravovaných jednotek

Zavolejte nám nebo napište:  Pavla Hořejší, tel. 778410835, 381200773, email: horejsi@bytes.cz

Služby pro společenství vlastníků, bytová družstva a vlastníky nemovitostí

Zajišťujeme správu společenství vlastníků a bytových družstev ve dvou variantách – správa „ekonomická“ a správa „ekonomicko-legislativní  a technická“.

Aby výbor správně fungoval a správně zajistil chod společenství bez pomoci, musel by ve svých řadách mít účetního a ekonoma, odborného technika a hlavně právníka. Právě oblast legislativních a právních změn je pro mnohá společenství největším problémem. Z tohoto důvodu je naše správa zaměřena hlavně na pomoc v oblasti legislativní a právní, kde společenstvím v současné době hrozí největší sankce a kontroly. Součástí správy je tak absolutní informovanost o všech změnách v této oblasti, samozřejmostí v plné správě je pak vyhotovení veškerých potřebných dokladů /stanovy, domovní řády, směrnice, náležitosti GDPR a další/.

Devizou naší správy je pak kvalitní a odborná pomoc i v oblasti technickobezpečnostní, kdy součástí správy je například havarijní služba, pravidelné roční kontroly technického stavu nemovitosti, využití moderní techniky ke zjišťování závad a další.

Samozřejmostí je individuální přístup a poradenství v jakékoli oblasti. 

Správa ekonomická:

 • Vedení účetnictví, zpracování účetních závěrek, účetní konzultace
 • Zpracování měsíčních předpisů, zpracování zálohových plateb na služby, zpracování plateb do dlouhodobé zálohy a záloh na správní činnost
 • Roční vyúčtování záloh na služby, roční vyúčtování příspěvku na správu domu a pozemku
 • Zpracovávání internetového bankovnictví včetně zajištění plateb
 • Evidence vlastníků
 • Vedení dlužní agendy, zasílání upomínek dlužníkům
 • Vkládání listin a zápisů do veřejného rejstříku, kontrola a sledování platnosti zápisů
 • Příprava podkladů pro jednání s FÚ v oblasti týkající se účetnictví
 • Vedení mzdové agendy, zpracování podkladů pro příslušné instituce
 • Vypracování podkladů pro úvěry, dotace, případně různé statistické výkazy
 • Každoroční zpracování podkladů pro finanční rozpočet společenství
 •  Jednou ročně zpracování zprávy o hospodaření společenství
 • Účast na společenství vlastníků jedenkrát ročně v rámci schválení roční účetní závěrky
 • Zajištění stále legislativní informovanosti o platných změnách v zákonech týkajících se účetnictví a správy společenství vlastníků
 • Poradenství
 • Finanční poradenství v případě úvěrů, pojistného a dalších
 • Různé další služby dle dohody

Cena 100,- Kč na bytovou jednotku měsíčně. Je nutno připočítat platnou základní sazbu DPH.

 

Správa ekonomická, technická a legislativní

1.Rozšířená správa ekonomicko-legislativní

Tato správa obsahuje veškeré náležitosti správy ekonomické a dále:

 •  Možnost zajištění shromáždění vlastníků kdykoli během roku, příprava veškerých podkladů pro shromáždění /prezenční listina, zaslání pozvánky, vypracování zápisu ze shromáždění, účast pracovníků firmy BYTES na shromáždění (oblast technická i správní)
 • V případě potřeby zorganizování a zpracování podkladů pro hlasování  per rolam /hlasování mimo zasedání/
 • Vypracování návrhů interních dokumentů, např. pravidla vyúčtování, domovní řád
 • Vyhotovení aktuálních legislativních dokladů a jejich změny /stanovy, dokumenty GDPR, a další/
 • Zpracování případné žaloby na dlužníka – nová služba
 • Hlídání insolvence -vyhotovení přihlášky do insolvenčního řízení

2.Technická správa

 • Zajištění kontroly nemovitosti za účelem dohledu nad stálým souladem s platnými předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí
 • Na základě požadavku statutárního orgánu zajištění preventivní požární prohlídky, vyhotovení bezpečnostního značení včetně značení směru úniku
 • Zajištění neustálé informovanosti o změnách předpisů a norem v technické oblasti
 • Možnost využití poradenství firemním energetikem
 • Možnost bezplatného využití moderních přístrojů pro zjišťování závad /termokamera, kamera do odpadů, dron a další/
 • Provádění administrativní a operativně-technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu;
 • Na základě požadavků statutárního orgánu zajištění běžné opravy a údržby společných částí domu vlastní údržbou, případně dodavatelskou firmou
 • Poskytování havarijní služby v oblasti elektro, voda a topení
 • Evidence platnosti provedených revizí, evidence platnosti cejchu vodoměrů
 • Na základě požadavku statutárního orgánu zajištění
 1. Odečtů vodoměrů a ostatních měřidel
 2. Zajištění výměny vodoměrů či poměrových měřidel tepla /IRTN/
 3. Zajištění provedení revizí
 4. Zajištění oprav společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, výtahů, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu
 • Periodické hodnocení stavu nemovitosti /roční prohlídka/, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, plány oprav včetně odborného odhadu nákladu
 • Poradenství při plánovaných opravách a rekonstrukcích
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Zpracování investičního záměru
 • Pasportizace
 • Spolupráce při zajišťování výběrových řízení
 • Posuzování záměrů vlastníků bytu a nebytových prostorů týkajících se bytu, nebytových prostorů i společných prostorů a částí domu s ohledem na zájmy příkazce
 • Informace o aktuálně poskytovaných dotacích, vypracování podkladů pro zajišťování dotací  (statistické a účetní )

Cena 141,67 Kč na bytovou jednotku měsíčně. Je nutno připočítat platnou základní sazbu DPH

 
Přepnout na mobilní verzi webu