Manuál pro dlužníky

Jak a kdy platit

Termín splatnosti a forma měsíční úhrady za nájemné a služby jsou uvedeny v nájemní smlouvě. Součástí měsíční úhrady je:

 • nájemné za byt a vybavení bytu
 • záloha na jednotlivé poskytované služby

Nezaplatí-li nájemce nájemné a zálohy na služby do pěti dnů po termínu splatnosti sjednaného v nájemní smlouvě, je povinen zaplatit pronajímateli úrok i poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

Důsledek neuhrazeného nájemného a nákladů za služby

Neuhrazené nájemné a náklady za služby za dobu tří měsíců jsou dle § 2291 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem. V uvedeném případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Úhrada nájemného a služeb po termínu splatnosti

 1. Na základě upomínky prostřednictvím inkasního štítku SIPO následující měsíc po splatnosti, s termínem splatnosti do konce následujícího měsíce.
 2. Hotově do pokladny na jednotlivých provozovnách nebo v sídle správce bytového hospodářství Města Tábora, společnosti BYTES Tábor s.r.o.

 

Pražské a Náchodské sídliště, Staré a Nové městoSídliště nad Lužnicí

U Bechyňské dráhy 790, Tábor, v úředních hodinách:

Pondělí: 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30 hod
Středa:  8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30 hod
Pátek:    8.00 – 12.00 

 

V sídle správce bytového hospodářství

kpt. Jaroše 2418, Tábor:
denně: 6.00 - 14.30 hod

 

3. Bankovním převodem – bankovní účet a variabilní symbol platby jsou uvedeny v nájemní smlouvě.

Vymáhání pohledávek za nájemné a služby po termínu splatnosti

Pohledávky za nájemné a služby vymáhá správce bytového hospodářství nejprve mimosoudně. Jsou-li nástroje mimosoudního vymáhání neúčinné, pohledávky se vymáhají soudně, následně exekučně.

Nástroje mimosoudního vymáhání pohledávek:

 1. Upomínka prostřednictvím inkasního štítku SIPO
 2. Činnost terénního pracovníka
 3. Předžalobní upomínka

Příslušenství pohledávky

 1. Úrok a poplatek z prodlení ve výši dle platných právních předpisů – v případě mimosoudního vymožení pohledávky.
 2. Náklady řízení - v případě soudního vymáhání pohledávky.
 3. Náklady exekuce – v případě exekučního vymáhání pohledávky.

Základní informace ke splátkám pohledávky

Pokud nájemník nemůže ze závažných důvodu uhradit pohledávku po splatnosti najednou, může řešit její úhradu prostřednictvím splátek, formou tzv. splátkového kalendáře. Splátkový kalendář se uzavírá písemně, na základě žádosti nájemníka. Splátkový kalendář lze uzavřít na splátky po dobu 12 měsíců nebo na dobu delší než 12 měsíců.

 1. Splátkový kalendář na dobu 12 měsíců – jedná se o pravidelné měsíční splátky pohledávky po dobu maximálně 12 měsíců. Uzavření tohoto splátkového kalendáře je v kompetenci správce bytového hospodářství.
 2. Splátkový kalendář na dobu delší než 12 měsíců – jedná se o pravidelné měsíční splátky pohledávky, jež nemůže být ze závazných důvodů uhrazena do 12 měsíců. Žádost o povolení splátek na dobu delší než 12 měsíců posuzuje Komise pro pohledávky, rozhoduje o ní zastupitelstvo města.

Základní informace týkající se možnosti splátek Vám poskytnou terénní pracovníci. Podrobné informace k možnosti uzavření splátkové kalendáře získáte v sídle společnosti BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, Tábor, oddělení vymáhání pohledávek, denně, v době od 6.00 do 14.30 hod. Kontaktní osobou pro vymáhání pohledávek a splátkové kalendáře je paní Vladimír Kún, telefon: 381 200 763, mail: kun@bytes.cz

Kontakty na pracovníky správce bytového hospodářství města Tábora, společnosti BYTES Tábor s.r.o. naleznete na webových stránkách společnosti www.bytes.cz.

Dokumenty ke stažení

Připravujeme

Přepnout na mobilní verzi webu