Aktuality

Zvýšení nájemného od 1.7.2019

Vážení nájemníci,

oznamujeme Vám, že Rada města Tábora usnesením č. 694/11/19 ze dne 27. 5. 2019 schválila s účinností od 1. 7. 2019 zvýšení nájemného u bytů sjednaného dohodou, kde nájemné přepočtené na m2 plochy bytu je nižší než 60 Kč (včetně) o míru inflace za rok 2018, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, tj. o 2,1 %.

Ukončení topné sezony

Na základě  vyhlášky 194/2007 (novelizována vyhl. 237/2014), která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, a na základě příznivé vyhlídky klimatické náročnosti v nadcházejících dnech, ukončujeme dne 31.5.2019 topnou sezonu.

NEJ.CZ ukončení kolektivní smlouvy s Městem Tábor

Dne 18.3.2019 rozhodla rada Města Tábora, usnesením č.480/7/19, o změně této smlouvy, a to konkrétně o vyjmutí vybraných domů města ze smlouvy s naší společností Nej.cz s.r.o. Platnost tohoto dodatku je od 1.4.2019. 

Dokumenty ke stažení zde:

  1. https://www.bytes.cz/files/1606-sta-od-1-4-2019.pdf
  2. https://www.bytes.cz/files/1605-dopis-prechod-na-individual-ukonceni-kol-smlouvy-mesto.pdf

Usnesení č.391/6/19 ze dne 25.2.2019 - stanovení zálohy pro službu Užívání výtahu

Rada Města Tábor svým usnesením č. 391/6/19 ze dne 25.2.2019 schválila způsob vyúčtování a stanovení zálohy pro službu Užívání výtahu. Bližší info viz níže: 

Služba provoz výtahu se bude účtovat nájemníkům v domech ve 100 % vlastnictví města bez rozdílu polohy bytu, s výjimkou nájemců, kteří užívají byt v přízemí domu nebo nemají k výtahu přístup (např. některé bytové domy např. na Sídlišti nad Lužnicí) a z tohoto důvodu opravdu výtah neužívají. Tato výjimka se netýká nájemců v přízemí, kteří mají možnost užívat výtah do suterénních prostor domu (např. některé bytové domy na Píseckém rozcestí a Budějovické ul.). 

Měsíční záloha na službu provoz výtahu činí 35 Kč/osoba/měsíc, nové předpisy budou platné od 1. 4. 2019. 

Náklady za provoz výtahů budou nájemníkům vyúčtovány bez zohlednění na polohy bytu již ve vyúčtování služeb za rok 2018.“

Sdělení Energetického regulačního úřadu

Energetický regulační úřad připravil Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie.

Vzorový etický kodex pro dodavatele tepelné energie je souborem základních pravidel, principů a postupů profesionálního chování dodavatelů tepelné energie s cílem přispívat k informovanosti zákazníků, prosazení principů poctivého obchodního styku, korektních vztahů mezi dodavateli a zákazníky a ochraně dobrých mravů. ERÚ chce tímto vzorovým etickým kodexem dát impuls dodavatelům tepelné energie k sestavení vlastního etického kodexu, který bude vycházet právě z tohoto vzoru. Zákazníkům Vzorový etický kodex nabízí přehled základních bodů, na které je žádoucí se při jednání s dodavatelem tepelné energie soustředit.

Společnost BYTES Tábor s.r.o. se zavazuje dodržovat zásady etického kodexu dodavatele tepelné energie.   

Etický kodex ke stažení zde. a na stránkách http://www.eru.cz/cs/-/vzorovy-eticky-kodex-pro-dodavatele-tepelne-energie

 

 

Informace pro veřejnost - projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská

Projekt: Stavební úpravy a zateplení bytového domu čp. 2824. ul. Havanská, Tábor je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.

Změna způsobu vyúčtování tepla bytových jednotek napojených na centrální zdroj vytápění.

Dovolujeme si upozornit uživatele bytových jednotek na změny v rozúčtování ceny tepla za rok 2016. Počínaje prvním lednem 2016 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj vydaná pod číslem 269/2015 Sb. (ke stažení zde). Tato vyhláška ruší doposud platnou vyhlášku č. 372/2001 Sb. K nejvýraznější změně z pohledu běžného uživatele došlo z našeho pohledu ve změně rozdělení nákladů na základní a spotřební složku, kdy z doposud platného limitu rozdělení 40-50% základní složky (ZS) oproti 60-50% spotřební složky (SS) lze nově využít rozdělení v poměru 30-50% ZS oproti 70-50% SS. O poměru rozdělení v zúčtovací jednotce rozhoduje vlastník nemovitosti. Město Tábor prozatím zachovává rozdělení 50/50%, takže z tohoto pohledu ke změně v rozúčtování ve Městě Tábor nedojde.

Jinak je tomu v rozdílech nákladů bytových jednotek připadajících na 1m2 započitatelné podlahové plochy. Doposud platilo, že všechny bytové jednotky v domě se museli vejít do limitu ±40%. To v důsledku znamenalo, že u těch co měli náklad připadající na 1m2 započitatelné podlahové plochy bytu o více než 40% nižší nebo vyšší než průměr ve zúčtovací jednotce došlo ke korekci, tak aby maximální výše nákladu pro danou jednotku odpovídala ±40%. Nově se tyto limity rozšiřují na -20% a +100% průměrného nákladu na 1m2 v zúčtovací jednotce. Tyto limity jsou pevně určeny právním předpisem, rozúčtovací společnosti je nastaví do algoritmu vyúčtování a nelze je změnit. V důsledku to pro uživatel bytových jednotek znamená, že pokud u nich docházelo ke korekci na hranici ±40% je pravděpodobné, že jejich náklad se ve vyúčtování za rok 2016 a následujících přiměřeně navýší, dle poměrné výše, o kterou hranici překročili až do nového limitu -20% až +100%. Přesnou částku o kolik se náklad navýší, nejsme schopni určit, protože je závislá na mnoha proměnných, které nejsou správcům až do ukončení zúčtovacího období známy (klimatická náročnost zimy, chování uživatelů bytových jednotek v domě, celkový náklad domu, apod.) Velice nás změna postoje Ministerstva pro místní rozvoj v otázce způsobu vyúčtování mrzí a ubezpečujeme Vás, že společnost BYTES Tábor s.r.o. z tohoto nemá žádný finanční profit. Snažíme se touto formou upozornit na změnu vyhlášky a na důsledky, které může pro nájemníky přinést. Je na rozhodnutí každého, zda dle svého posledního vyúčtování přistoupí k navýšení záloh, a tím předejde možná nepříjemnému překvapení v podobě vyššího nedoplatku, než byl v posledních letech zvyklí vídat.

Další informace včetně názorných příkladů se dozvíte například zde.

Ilustrační příklad výpočtu nákladů na teplo od společnosti COOPTHERM spol. s r.o. dle nové vyhlášky například zde.

Informace pro veřejnost - projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS26

Projekt: Rekonstrukce teplovodu a výstavba DPS v domech napojených na VS 26 je spolufinancován Evropskou unií.

Informační plakát naleznete zde.