Nejčastější dotazy

 • sjednání termínu předání a převzetí městského bytu
 • vyhotovení nájemní smlouvy, evidenčního listu a dalších dokumentů týkajících se užívání bytu
 • nahlášení závady v bytě, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • nahlášení závady ve společných prostorách bytového domu, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • změna výše záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním bytu
 • změna počtu osob v bytě
 • úhrada nájemné a služeb
 • uzavření splátkového kalendáře
 • dotazy k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • jakékoliv dotazy týkající se městského bytu a bydlení
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • odsouhlasit s pracovníkem společnosti BYTES Tábor s.r.o. Protokol o předání bytu
 • převzít na příslušné provozovně evidenční list bytu
 • zvolit způsob úhrady nájemného a služeb - SIPO nebo jiný způsob úhrady
 • zajistit přihlášení odběru elektrické energie do bytu
 • zajistit zapojení plynoměru v bytě
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • připravit byt k předání - byt musí být vyklizený (včetně sklepa), musí být předán ve stavu úměrném k běžnému opotřebení při užívání bytu - nepoškozené vybavení bytu, zasádrované otvory po hmoždinkách, vybílení místností, odevzdání minimálně jednoho klíče od bytu, poštovní schránky, sklepa a společných prostor
 • zajistit fyzické předání bytu pracovníkovi společnosti BYTES Tábor s.r.o.
 • odsouhlasit s pracovníkem BYTES Tábor s.r.o. Protokol o převzetí bytu
 • zajistit odhlášení odběru elektrické energie a plynu
 • uvést kontaktní údaje pro zaslání vyúčtování služeb

Při nesplnění uvedených podmínek může zástupce společnosti BYTES Tábor s.r.o. byt nepřevzít a to do doby odstranění závad. Po odstranění závad je možné dohodnout náhradní termín předání.

Informace týkající se úhrady nájemného po splatnosti Vám poskytnou terénní pracovníci nebo oddělení vymáhání pohledávek v sídle společnosti BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, Tábor, denně, v době od 6.00 do 14.30 hod.

Kontaktní osoby pro vymáhání pohledávek a splátkové kalendáře:

Věra Hlavová, oddělení vymáhání pohledávek
telefon: 381 200 763, mail: hlavova@bytes.cz

Neuhrazené nájemné a náklady za služby za dobu tří měsíců jsou dle § 2291 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem. V uvedeném případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

 • prvním krokem je kontaktovat technika příslušné provozovny a sdělit mu svůj záměr. Tento krok lze provést ústně přímo na provozovně v době úředních hodin, anebo písemnou formou – postačí i elektronicky.
 • v písemné odpovědi obdržíte stanovisko, které bude obsahovat informaci, zda spol. Bytes jako správce objektu s navrhovanými změnami souhlasí a za jakých podmínek
 • v případě kladného stanoviska a akceptace podmínek od spol. Bytes je nutné podat žádost na správu majetku města (vyřizují p. František Střelka a p. Pavel Ročák – tel. 381 486 215, frantisek.strelka@mutabor.cz, pavel.rocak@mutabor.cz). Pouze na základě kladného stanoviska správy majetku města je možné zahájit provádění prací.
 • v případě, kdy zamýšlené práce vyžadují zpracování statického posudku, projektové dokumentace, vyjádření hygieny atp. je nezbytné zajistit si potřebnou dokumentaci a vyjádření ještě před zahájením vlastních prací.
 • před započetím vlastních prací je vhodné informovat ostatní nájemníky písemnou formou na nástěnku v jakém termínu a jaké práce budou prováděny společně s kontaktem pro případ komplikací
 • spol. Bytes si vyhrazuje právo být informována o termínu prací, technik společnosti může provádět případné průběžné kontroly – na základě rozsahu prací. Po dokončení prací se nájemník zavazuje přizvat technika Bytesu na kontrolu realizovaných prací, kde může být vyzván k předložení revizí a zkoušek dle charakteru práce.

Před rozhodnutím provést v bytě nějaký zásah je potřeba vzít v úvahu, že při navracení bytu zpět vlastníkovi prostřednictvím spol. BYTES Tábor bude požadováno, aby byl byt vracen ve stejném stavu, jako byl předán s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Proto je potřeba před většími zásahy do bytu vyžádat si souhlas vlastníka – uděluje Odbor správy majetku města a vyjádření technika spol. Bytes Tábor s.r.o. k navrhovaným změnám. Jaké práce podléhají odsouhlasení vlastníka?

 •  záměna podlahových krytin za jiný druh – např. výměna PVC za plovoucí podlahu, keramickou dlažbu atp. Nevztahuje se, pokud na stávající PVC je položeno druhé PVC, koberec atp. Záměnou materiálu by neměla být změněna – snížena hodnota kročejového útlumu stávající krytiny.
 •  zásahy do elektroinstalace, nebo rozvodů vody a odpadů – jedná se o zásah, který by měla provádět odborně způsobilá osoba, v obou případech by poslední fází úkonu měla být patřičná zkouška – revize elektro, tlaková zkouška rozvodu vody, nebo zkouška těsnosti odpadů
 • záměny interiérových dveří a zárubní -  rušení nebo výměna. Dveře patří do vybavení bytu a při přebírání bytu od nájemníka je požadováno, aby byt byl vrácen v původním stavu a s původním vybavením
 • výměna oken – pro městské byty byl vytipován kvalitativně vhodný výrobek plastového okna, v zástavbě MPR, starého a nového města je nutné pro výměnu oken také vyjádření odboru památkové péče. V některých případech nově instalované okno nevyhovuje při dalších zamýšlených pracích na domě – zateplení atp.
 • změna dispozice – bourání, výstavba, nebo posun příček, snižování stropů. Netýká se lehkých příček, které nemají trvalý charakter a po ukončení nájmu budou v rámci stěhování demontovány, svou vahou nezatěžují konstrukce podlah a stropů
 • úprava teplovodní otopné soustavy – úprava počtu radiátorů, změna trasy teplovodního vedení - může provádět pouze středisko tepelného hospodářství
 • použití netradičních materiálů, keramických (nebo jiných) obkladů, nebo pastelových barev na stěny a strop – zde je nutné vzít v úvahu, zda volba netradičního materiálu povrchu, nebo sytá pastelová barva nebude překážkou při vracení bytu a zda navrácení do odpovídajícího stavu nebude příliš náročné, nebo nákladné.
 • změna/doplnění zdroje tepla v bytové jednotce – doplnění bytu o např. krbová kamna a s tím spojené nové využívání komínu, kde to doposud nebylo.

Požární prevence

Havarijní čísla jsou uvedena na „Požárních poplachových směrnicích“ umístěných na nástěnce ve společných prostorech každého domu. Platnost informací zde uvedených je v pravidelných termínech kontrolována.

https://www.bytes.cz/files/2575-pozarni-poplachove-smernice-bytes-vytah.pdf

Co nejrychleji zamezit přístupu vzduchu k požáru, například překrytím hrnce pokličkou, vypnout přívod plynu případně elektrický proud do sporáku. Požár pak sám uhasne. V žádném případě nehasit vodou! Co se stane při hašení hořícího jedlého oleje vodou viz níže uvedená videa.

https://www.youtube.com/watch?v=N5aVcdm-kRA

https://www.youtube.com/watch?v=cQqJhi-RJPU

 
 

Povinnost instalace autonomních hlásičů požáru a kouře do bytových domů a jednotlivých bytových jednotek je stanovena Vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s účinností od 1.7.2008. Velice zjednodušeně lze říci, že bytové domy postavené před touto vyhláškou nemusejí být vybaveny autonomními hlásiči požáru a kouře, budovy postavené po účinnosti této vyhlášky musejí být vybaveny autonomními hlásiči (jejich vybavení je součástí kolaudace). Přesto že většina bytových domů v naší správě nemá povinnost být vybavena autonomními hlásiči, jednoznačně nájemníkům i vlastníkům doporučujeme individuální pořízení těchto zařízení. Pořizovací cena se pohybuje v rámci stovek korun, což je ve srovnání s ochranou lidského života naprosto zanedbatelná částka. Níže uvedené video včetně zvukové stopy názorně ukazuje kdy autonomní hlásič zaznamenal požár a spustil alarm, včetně následného průběhu požáru v běžném obýváku bytového domu:

https://www.youtube.com/watch?v=BtMmymOxdjc

 

Provozovna - Pražské a Náchodské sídliště

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí  8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

středa   8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

pátek    8.00 -12.00

Pracovníci

Anofrei Martin
Telefon: 777 741 078
E-mail: anofrei@bytes.cz

Bednářová Jiřina
Telefon.: 381 234 408
E-mail: bednarova@bytes.cz

Provozovna - Staré a nové město

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí  8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

středa   8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

pátek    8.00 - 12.00

Pracovníci

Plemeník Miloš
Telefon: 725 345 564
E-mail: plemenik@bytes.cz

Studenovký Jaroslav
Telefon: 602 179 472
E-mail: studenovsky@bytes.cz

Kafková Michaela
Telefon: 381 254 760
E-mail: kafkova@bytes.cz

Provozovna - Sídliště nad Lužnicí

Úřední hodiny pro veřejnost

středa 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00

Pracovníci

Dokoupil Martin
Telefon: 602 179 471
E-mail: provozovna73@bytes.cz

 
Přepnout na mobilní verzi webu