Nejčastější dotazy

 • sjednání termínu předání a převzetí městského bytu
 • vyhotovení nájemní smlouvy, evidenčního listu a dalších dokumentů týkajících se užívání bytu
 • nahlášení závady v bytě, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • nahlášení závady ve společných prostorách bytového domu, dohodnutí způsobu a termínu jejího odstranění
 • změna výše záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním bytu
 • změna počtu osob v bytě
 • úhrada nájemné a služeb
 • uzavření splátkového kalendáře
 • dotazy k vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu
 • jakékoliv dotazy týkající se městského bytu a bydlení
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • odsouhlasit s pracovníkem společnosti BYTES Tábor s.r.o. Protokol o předání bytu
 • převzít na příslušné provozovně evidenční list bytu
 • zvolit způsob úhrady nájemného a služeb - SIPO nebo jiný způsob úhrady
 • zajistit přihlášení odběru elektrické energie do bytu
 • zajistit zapojení plynoměru v bytě
 • sjednat termín předání bytu osobně nebo telefonicky na příslušné provozovně
 • připravit byt k předání - byt musí být vyklizený (včetně sklepa), musí být předán ve stavu úměrném k běžnému opotřebení při užívání bytu - nepoškozené vybavení bytu, zasádrované otvory po hmoždinkách, vybílení místností, odevzdání minimálně jednoho klíče od bytu, poštovní schránky, sklepa a společných prostor
 • zajistit fyzické předání bytu pracovníkovi společnosti BYTES Tábor s.r.o.
 • odsouhlasit s pracovníkem BYTES Tábor s.r.o. Protokol o převzetí bytu
 • zajistit odhlášení odběru elektrické energie a plynu
 • uvést kontaktní údaje pro zaslání vyúčtování služeb

Při nesplnění uvedených podmínek může zástupce společnosti BYTES Tábor s.r.o. byt nepřevzít a to do doby odstranění závad. Po odstranění závad je možné dohodnout náhradní termín předání.

Informace týkající se úhrady nájemného po splatnosti Vám poskytnou terénní pracovníci nebo oddělení vymáhání pohledávek v sídle společnosti BYTES Tábor s.r.o., kpt. Jaroše 2418, Tábor, denně, v době od 6.00 do 14.30 hod.

Kontaktní osoby pro vymáhání pohledávek a splátkové kalendáře:

Věra Hlavová, oddělení vymáhání pohledávek
telefon: 381 200 763, mail: hlavova@bytes.cz

Petr Bohuslávek, terénní pracovník
telefon: 776 584 995, mail: bohuslavek@bytes.cz

Neuhrazené nájemné a náklady za služby za dobu tří měsíců jsou dle § 2291 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, považovány za porušení povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem. V uvedeném případě má pronajímatel právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby a požadovat odevzdání bytu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

 • prvním krokem je kontaktovat technika příslušné provozovny a sdělit mu svůj záměr. Tento krok lze provést ústně přímo na provozovně v době úředních hodin, anebo písemnou formou – postačí i elektronicky.
 • v písemné odpovědi obdržíte stanovisko, které bude obsahovat informaci, zda spol. Bytes jako správce objektu s navrhovanými změnami souhlasí a za jakých podmínek
 • v případě kladného stanoviska a akceptace podmínek od spol. Bytes je nutné podat žádost na správu majetku města (vyřizují p. František Střelka a p. Pavel Ročák – tel. 381 486 215, frantisek.strelka@mutabor.cz, pavel.rocak@mutabor.cz). Pouze na základě kladného stanoviska správy majetku města je možné zahájit provádění prací.
 • v případě, kdy zamýšlené práce vyžadují zpracování statického posudku, projektové dokumentace, vyjádření hygieny atp. je nezbytné zajistit si potřebnou dokumentaci a vyjádření ještě před zahájením vlastních prací.
 • před započetím vlastních prací je vhodné informovat ostatní nájemníky písemnou formou na nástěnku v jakém termínu a jaké práce budou prováděny společně s kontaktem pro případ komplikací
 • spol. Bytes si vyhrazuje právo být informována o termínu prací, technik společnosti může provádět případné průběžné kontroly – na základě rozsahu prací. Po dokončení prací se nájemník zavazuje přizvat technika Bytesu na kontrolu realizovaných prací, kde může být vyzván k předložení revizí a zkoušek dle charakteru práce.

Před rozhodnutím provést v bytě nějaký zásah je potřeba vzít v úvahu, že při navracení bytu zpět vlastníkovi prostřednictvím spol. BYTES Tábor bude požadováno, aby byl byt vracen ve stejném stavu, jako byl předán s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Proto je potřeba před většími zásahy do bytu vyžádat si souhlas vlastníka – uděluje Odbor správy majetku města a vyjádření technika spol. Bytes Tábor s.r.o. k navrhovaným změnám. Jaké práce podléhají odsouhlasení vlastníka?

 •  záměna podlahových krytin za jiný druh – např. výměna PVC za plovoucí podlahu, keramickou dlažbu atp. Nevztahuje se, pokud na stávající PVC je položeno druhé PVC, koberec atp. Záměnou materiálu by neměla být změněna – snížena hodnota kročejového útlumu stávající krytiny.
 •  zásahy do elektroinstalace, nebo rozvodů vody a odpadů – jedná se o zásah, který by měla provádět odborně způsobilá osoba, v obou případech by poslední fází úkonu měla být patřičná zkouška – revize elektro, tlaková zkouška rozvodu vody, nebo zkouška těsnosti odpadů
 • záměny interiérových dveří a zárubní -  rušení nebo výměna. Dveře patří do vybavení bytu a při přebírání bytu od nájemníka je požadováno, aby byt byl vrácen v původním stavu a s původním vybavením
 • výměna oken – pro městské byty byl vytipován kvalitativně vhodný výrobek plastového okna, v zástavbě MPR, starého a nového města je nutné pro výměnu oken také vyjádření odboru památkové péče. V některých případech nově instalované okno nevyhovuje při dalších zamýšlených pracích na domě – zateplení atp.
 • změna dispozice – bourání, výstavba, nebo posun příček, snižování stropů. Netýká se lehkých příček, které nemají trvalý charakter a po ukončení nájmu budou v rámci stěhování demontovány, svou vahou nezatěžují konstrukce podlah a stropů
 • úprava teplovodní otopné soustavy – úprava počtu radiátorů, změna trasy teplovodního vedení - může provádět pouze středisko tepelného hospodářství
 • použití netradičních materiálů, keramických (nebo jiných) obkladů, nebo pastelových barev na stěny a strop – zde je nutné vzít v úvahu, zda volba netradičního materiálu povrchu, nebo sytá pastelová barva nebude překážkou při vracení bytu a zda navrácení do odpovídajícího stavu nebude příliš náročné, nebo nákladné.
 • změna/doplnění zdroje tepla v bytové jednotce – doplnění bytu o např. krbová kamna a s tím spojené nové využívání komínu, kde to doposud nebylo.

Provozovna - Pražské a Náchodské sídliště

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Pracovníci

Bc. Dokoupil Ivan
Telefon: 606 607 141
E-mail: dokoupil@bytes.cz

Bednářová Jiřina
Telefon.: 381 234 408
E-mail: bednarova@bytes.cz

Provozovna - Staré a nové město

Úřední hodiny pro veřejnost

pondělí
9.00 – 12.00
13.00 – 16.00
středa
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Pracovníci

Gucko Aleš
Telefon: 602 179 472
E-mail: gucko@bytes.cz

Plemeník Miloš
Telefon: 725 345 564
E-mail: plemenik@bytes.cz

Ročáková Michaela
Telefon: 381 254 760
E-mail: rocakova@bytes.cz

Provozovna - Sídliště nad Lužnicí

Úřední hodiny pro veřejnost

středa
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Pracovníci

Dokoupil Martin
Telefon: 602 179 471
E-mail: provozovna73@bytes.cz