Investiční a technické oddělení

Tomáš Ebert

Telefon: 381200790,

Mobil: 725 481 290

E-mail: ebert@bytes.cz


Eliška Stejskalová

Tel: 381200789,

Mobil:602 484 053

E-mail: stejskalova@bytes.cz


Technická správa budov a prostorů

 • průběžná meziroční kontrola technického stavu objektů
 • návrh řešení rozsáhlejších havarijních a nehavarijních stavů na objektech
 • návrh plánované údržby a investic v závislosti na prováděném monitoringu, stáří budovy a havarijních stavech
 • technická pomoc pro techniky střediska při řešení havarijních a nehavarijních stavů
 • obhlídky staveb na základě podnětů (stížností) uživatelů prostorů, technické posouzení poruch konstrukcí samostatně nebo v součinnosti se soudním znalcem

Stavební úpravy uvolněných bytů

 • pasportizace prostoru – vyhotovení soupisu prací, které je nezbytné provést před nastěhování nového nájemníka
 • příprava rozpočtu z pasportu bytu
 • v případě většího rozsahu příprava výzvy pro zveřejnění na webu města
 • realizace výběrového řízení – zveřejnění na webu, prohlídka místa plnění, zhodnocení nabídek, komunikace s vítězným uchazečem, uzavření SoD, kontrola realizace díla, administrativní ukončení zakázky - zveřejnění výsledku na webu
 • evidence akcí SÚB
 
 
 

Realizace plánované a nahodilé údržby většího rozsahu a investičních akcí

 • navržení do zařazení do plánu investic, nebo plánu údržby
 • přípravné práce pro zpracování PD, nebo rozpočtu
 • tvorba rozpočtu u akcí menšího charakteru
 • spolupráce s projektantem, rozpočtářem při tvorbě PD – návštěva lokality, konzultace navržených řešení a materiálů s ohledem na znalost místních poměrů a charakter stavby (památková zóna atp.) a požadavky zadavatele
 • kontrola předaných podkladů od projektantů, rozpočtářů před přípravou výzvy
 • komunikace s uživateli prostorů a dodavateli před zahájením prací, komunikace s příslušnými odbory – stavební povolení, ohlášení stavby, zábory veřejného prostranství, vytýčení sítí atp.
 • kontrolní činnost během realizace stavby – TDI: kontrola dodržování termínů, rozsahu plnění a kvality díla, odsouhlasení změn vč. administrace dodatků o dílo atp.
 • administrace ukončených staveb – kolaudace atp. vyžaduje-li to stavba
 • záruční a pozáruční řízení se zhotoviteli

Administrace veřejných zakázek

 • zakázky v rámci zákona: vytvoření výzvy zakázky, oznámení předběžných informací –záměr akce, zveřejnění na věstníku veřejných zakázek, prohlídka místa plnění; komise pro hodnocení nabídek, uzavření SoD, realizace díla včetně TDI, zveřejnění výsledků na věstníku, evidence dokumentace veřejné zakázky
 • zakázky mimo režim zákona: vytvoření výzvy zakázky, zveřejnění na webu a profilu zadavatele, prohlídka místa plnění; komise pro hodnocení nabídek, uzavření SoD, realizace díla včetně TDI, zveřejnění výsledků na webu a profilu, evidence dokumentace veřejné zakázky

 

Přepnout na mobilní verzi webu